top of page

Dasar Privasi

Pernyataan Privasi ini menetapkan cara Cari Kerja Betul-Betul (" carikerjabb ", "ckbb" atau "kami") mengumpul, menyimpan dan mengendalikan maklumat peribadi (seperti yang ditakrifkan di bawah) individu mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("PDPA") dan undang-undang Malaysia. Sila baca Pernyataan Privasi ini untuk memahami cara kami menggunakan maklumat peribadi yang mungkin kami kumpulkan daripada anda. Dengan memberikan Maklumat Peribadi anda kepada kami, anda bersetuju dengan Pernyataan Privasi ini dan pengumpulan, penggunaan, akses, pemindahan, penyimpanan dan pemprosesan maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Pernyataan Privasi ini.

Apa yang Diterangkan oleh Pernyataan Privasi Ini

Pernyataan Privasi ini menerangkan:

 • Apakah jenis maklumat peribadi yang kami kumpulkan

 • Cara kami mengumpul maklumat peribadi anda

 • Cara kami menggunakan maklumat peribadi anda

 • Apabila kami mendedahkan maklumat peribadi anda

 • Apabila kami memindahkan maklumat peribadi anda ke luar negara

 • Hak anda untuk mengakses, membetulkan dan mengalih keluar maklumat peribadi anda
   

Komitmen Kami kepada Anda

Kami menghargai kepercayaan anda dan komited untuk melindungi maklumat peribadi anda. Untuk memastikan bahawa anda boleh membuat keputusan termaklum dan berasa yakin tentang membekalkan Maklumat Peribadi anda kepada kami apabila menggunakan tapak web, Produk dan/atau Perkhidmatan CKBB , kami menyediakan anda dengan Pernyataan Privasi ini yang menggariskan amalan kami dan pilihan yang anda ada tentang bagaimana Maklumat Peribadi anda sedang dikumpulkan dan digunakan oleh kami.

Mentakrifkan Maklumat Peribadi

Maklumat peribadi merujuk kepada sebarang maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan anda. Ini termasuk sebarang maklumat yang boleh digunakan untuk membezakan, mengenal pasti atau menghubungi anda. Untuk tujuan Pernyataan Privasi ini, maklumat peribadi merangkumi maklumat peribadi sensitif yang berkaitan dengan maklumat yang berkaitan dengan kesihatan anda, pendapat politik, kepercayaan agama, dll. Untuk mengelakkan keraguan, sila ambil perhatian bahawa Pernyataan Privasi ini hanya terpakai jika anda seorang orang semulajadi / individu.

Apakah Jenis Maklumat Peribadi yang Kami Kumpul

Untuk membolehkan kami menyediakan Produk dan/atau Perkhidmatan kami kepada anda dan beroperasi dengan cara yang cekap dan berkesan dengan memberikan anda perkhidmatan yang terbaik, kami perlu mengumpul maklumat peribadi yang berkaitan daripada anda. Maklumat peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk (tetapi tidak terhad kepada) perkara berikut:

 • maklumat hubungan seperti nama anda, tarikh lahir, dokumen sokongan pengenalan (termasuk nombor kad pengenalan atau pasport), jantina, kewarganegaraan dan bangsa, bahasa pilihan, alamat peribadi dan/atau perniagaan semasa, alamat pemasangan, nombor telefon atau telefon bimbit, nombor faks , alamat emel

 • maklumat kad kredit dan butiran akaun bank anda

 • status Produk dan/atau Perkhidmatan yang telah anda peroleh daripada kami atau langgan

 • cara anda menggunakan Produk dan/atau Perkhidmatan

 • peralatan yang anda gunakan semasa mengakses Produk dan/atau Perkhidmatan kami (seperti telefon bimbit mudah alih anda, sistem komputer dan platform anda) untuk menyesuaikan perkhidmatan untuk anda

 • minat dan keutamaan peribadi anda untuk membantu kami menyesuaikan tawaran Produk dan/atau Perkhidmatan kami yang paling sesuai dengan anda

 • data aliran klik apabila anda melawati mana-mana tapak web kami (contohnya halaman yang anda akses dan Perkhidmatan dan/atau Produk yang anda semak imbas)
   

Bila dan Bagaimana Kami Mengumpul Maklumat Peribadi Anda

Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi terus daripada anda apabila anda:

 • berkomunikasi dengan kami

 • mendaftar atau melanggan Produk dan/atau Perkhidmatan tertentu atau penerbitan kami (contohnya, surat berita)

 • gunakan rangkaian kami dan Produk dan/atau Perkhidmatan CKBB yang lain

 • mengambil bahagian dalam mana-mana tinjauan atau petisyen kami

 • menyertai atau menyertai mana-mana pertandingan, peraduan atau program kesetiaan yang dijalankan/dianjurkan oleh kami

 • mendaftar minat dan/atau meminta maklumat (melalui portal dalam talian kami atau saluran lain yang tersedia) atau melanggan Produk dan/atau Perkhidmatan kami

 • membalas sebarang bahan pemasaran yang kami hantar

 • kunjungi mana-mana pejabat atau gerai kami

 • melawat atau melayari laman web kami

 • buat aduan dengan kami

 • berikan maklum balas kepada kami (contohnya melalui laman web kami atau dalam salinan cetak)

Selain daripada maklumat peribadi yang diperoleh daripada anda secara langsung (seperti yang diperincikan di atas), kami juga boleh mendapatkan maklumat peribadi anda daripada pihak ketiga yang kami berurusan atau berhubung dengan anda (agensi rujukan kredit atau institusi kewangan), dan daripada sumber lain yang telah anda berikan. kebenaran nyata dan/atau tersirat anda untuk pendedahan maklumat yang berkaitan dengan anda, dan/atau jika dibenarkan secara sah.

Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

Kami mungkin mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi daripada anda atau daripada kategori pihak ketiga yang dikenal pasti dalam Pernyataan Privasi ini, untuk satu atau lebih daripada tujuan berikut

 • untuk mengesahkan identiti anda

 • untuk menilai dan memproses permohonan/permintaan anda untuk Produk dan/atau Perkhidmatan kami

 • untuk memberikan anda Produk dan/atau Perkhidmatan yang telah anda minta

 • untuk mentadbir dan mengurus Produk dan/atau Perkhidmatan yang kami sediakan kepada anda (termasuk mengecaj, mengebil, memudahkan pembayaran dan mengutip hutang)

 • untuk mengesan dan mencegah aktiviti penipuan

 • untuk terus berhubung dengan anda dan memberi anda sebarang maklumat yang anda minta

 • untuk melibatkan diri dalam transaksi perniagaan berkenaan dengan Produk dan/atau Perkhidmatan yang akan ditawarkan dan diberikan kepada anda

 • untuk mewujudkan dan mengurus dengan lebih baik sebarang perhubungan perniagaan yang kami ada dengan anda

 • untuk memproses sebarang komunikasi yang anda hantar kepada kami (contohnya, menjawab sebarang pertanyaan dan menangani sebarang aduan dan maklum balas)

 • untuk mengekalkan dan membangunkan sistem dan infrastruktur perniagaan kami, termasuk ujian dan peningkatan sistem ini

 • untuk menguruskan latihan kakitangan dan jaminan kualiti

 • untuk memberitahu anda tentang faedah dan perubahan pada ciri Produk dan/atau Perkhidmatan kami

 • untuk menentukan bagaimana kami boleh menambah baik perkhidmatan kepada anda

 • untuk menghasilkan data, laporan dan statistik yang akan dirahasiakan atau diagregatkan dengan cara yang tidak mengenal pasti anda sebagai individu

 • untuk menyiasat, menjawab atau mempertahankan tuntutan yang dibuat terhadap, atau melibatkan CKBB

 • untuk menjalankan aktiviti pemasaran (contohnya, penyelidikan pasaran)

 • untuk mengekalkan rekod yang diperlukan untuk keselamatan, tuntutan atau tujuan undang-undang lain

 • untuk mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan

 • untuk sebarang tujuan lain yang diperlukan atau dibenarkan oleh mana-mana undang-undang, peraturan, garis panduan dan/atau pihak berkuasa kawal selia yang berkaitan

Sebagai sebahagian daripada menyediakan anda dengan Produk dan/atau Perkhidmatan kami dan pengurusan dan/atau pengendalian yang sama, kami mungkin dikehendaki atau perlu mendedahkan maklumat tentang anda kepada pihak ketiga berikut:

 • agensi penguatkuasa undang-undang

 • Agensi-agensi kerajaan

 • syarikat dan/atau organisasi yang bertindak sebagai ejen, kontraktor, penyedia perkhidmatan dan/atau penasihat profesional kami

 • syarikat dan/atau organisasi yang membantu kami dalam memproses dan/atau sebaliknya memenuhi transaksi dan memberikan anda Produk dan/atau Perkhidmatan yang telah anda minta atau langgan

 • rakan perniagaan kami dan pihak lain untuk tujuan yang berkaitan dengan tujuan mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda

 • pihak lain yang anda telah memberikan kebenaran nyata atau tersirat anda

tertakluk pada setiap masa kepada mana-mana undang-undang (termasuk peraturan, garis panduan dan/atau kewajipan) yang terpakai kepada CKBB .

Pemasaran Langsung

Kami tidak akan menjual data anda kepada orang lain.

Bagaimana Jika Maklumat Peribadi Yang Anda Bekalkan Tidak Lengkap?

Jika dinyatakan (contohnya dalam borang pendaftaran/permohonan), adalah wajib untuk memberikan maklumat peribadi anda kepada kami untuk membolehkan kami memproses permohonan anda untuk Produk dan/atau Perkhidmatan kami. Sekiranya anda menolak untuk memberikan maklumat peribadi wajib tersebut, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan anda atau memberikan anda Produk dan/atau Perkhidmatan kami.

Hak Anda untuk Mengakses dan Membetulkan Maklumat Peribadi Anda

Kami boleh membantu anda untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda yang dipegang oleh kami. Di mana anda ingin mempunyai akses kepada maklumat peribadi anda dalam simpanan kami, atau di mana anda berpendapat bahawa maklumat peribadi yang dipegang oleh kami adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau jika berkaitan, tidak terkini, anda boleh membuat permintaan kepada kami dengan menghubungi CKBB melalui butiran hubungan yang diberikan di bawah. Anda harus memetik nama, alamat dan nombor telefon/akaun anda dan memberikan butiran ringkas tentang maklumat yang anda inginkan salinan dalam mana-mana permintaan sedemikian. Kami akan mengenakan bayaran pemprosesan untuk mencari dan memberikan anda akses kepada maklumat peribadi anda untuk menampung kos pentadbiran. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk mematuhi permintaan anda untuk mengakses atau membetulkan maklumat peribadi anda dalam tempoh 21 hari selepas menerima permintaan anda dan yuran pemprosesan yang berkaitan. Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin terpaksa menahan akses kepada maklumat peribadi anda dalam situasi tertentu, contohnya apabila kami tidak dapat mengesahkan identiti anda atau apabila maklumat yang diminta adalah bersifat komersial yang sulit atau sekiranya kami menerima permintaan berulang untuk maklumat yang sama . Walau bagaimanapun, kami akan memberitahu anda tentang sebab-sebab anda tidak dapat memenuhi permintaan anda.

Hak Anda untuk Memadam dan Mengalih Keluar Akaun & Maklumat Anda

Anda boleh, pada bila-bila masa, atas sebarang sebab, meminta agar akaun majikan atau pencari kerja anda dipadamkan daripada carikerjabb.com. Ini boleh dilakukan dengan sama ada menghubungi kami melalui bahagian Hubungi Kami di tapak web kami atau dengan menggunakan ciri pemadaman akaun yang tersedia. Sebaik sahaja permintaan ini dibuat, pasukan kami akan membalas permintaan anda dengan cara yang tepat pada masanya dan munasabah, dan segera memaklumkan anda apabila pemadaman akaun telah selesai.

Apabila akaun anda dipadamkan daripada CKBB , semua maklumat peribadi yang berkaitan dengan anda dan akaun anda akan dialih keluar daripada sistem kami. Kami tidak akan menyimpan sebarang maklumat tentang anda atau akaun anda. Ini mungkin kecuali sebarang maklumat yang mungkin kami ada simpan untuk tujuan undang-undang atau peraturan. Sebarang maklumat yang dipadamkan tidak boleh dipulihkan, jadi kami menasihati pengguna kami untuk membuat sandaran peribadi atau salinan mana-mana maklumat penting sebelum pemadaman akaun diminta.

Kewajipan Anda

Anda bertanggungjawab untuk memberikan maklumat yang tepat dan lengkap kepada kami tentang diri anda dan mana-mana orang lain yang maklumat peribadinya anda berikan kepada kami dan untuk mengemas kini maklumat peribadi ini apabila ia menjadi tidak betul atau lapuk dengan menghubungi CKBB melalui butiran hubungan yang diberikan di bawah. Kewajipan ini adalah syarat kepada penyediaan Produk dan/atau Perkhidmatan kami kepada anda dan/atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa atau dibenarkan oleh anda atau organisasi/syarikat anda untuk menggunakan Produk dan/atau Perkhidmatan. Sekiranya anda mungkin perlu memberikan kami maklumat peribadi yang berkaitan dengan pihak ketiga (contohnya tentang pasangan atau anak anda atau di mana anda adalah orang yang ditetapkan bertanggungjawab (dari organisasi atau syarikat) untuk berurusan dengan kami, jika anda memperoleh dan bertanggungjawab ke atas perkhidmatan dan/atau produk yang mereka akan gunakan), anda mengesahkan bahawa anda telah ( i ) mendapat persetujuan mereka atau sebaliknya berhak untuk memberikan maklumat peribadi mereka kepada kami dan untuk kami gunakan dengan sewajarnya, dan (ii) memaklumkan mereka untuk baca Penyata Privasi ini di tapak web kami di carikerjabb.com

Urusan Dalam Talian dengan CKBB

Cookies

Kami mengumpul maklumat tentang penggunaan laman web kami oleh anda daripada cookies. Cookies ialah paket maklumat yang disimpan dalam komputer anda yang membantu navigasi tapak web anda dengan menyesuaikan maklumat tapak yang disesuaikan dengan keperluan anda.Cookies itu sendiri tidak mengenal pasti pengguna individu, hanya komputer yang digunakan. Anda tidak diwajibkan menerima cookies. Jika anda bimbang, anda boleh menetapkan komputer anda sama ada untuk menerima semua cookies, untuk memberitahu anda apabila cookies dikeluarkan, atau untuk tidak menerima cookies pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, penolakan cookies boleh menjejaskan penggunaan tapak web kami kerana kami tidak akan dapat memperibadikan aspek penggunaan tapak web anda.

Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

Harap maklum bahawa Pernyataan Privasi ini terpakai semata-mata untuk tapak web CKBB dan tidak terpakai kepada mana -mana tapak web pihak ketiga yang anda boleh akses daripada tapak web kami. Untuk menentukan cara mereka berurusan dengan Maklumat Peribadi anda, anda harus memastikan bahawa anda membaca dasar privasi masing-masing.

Pemindahan Maklumat Peribadi Anda ke Luar Malaysia

Kami tidak akan memindahkan maklumat peribadi anda ke luar Malaysia.

Kemas kini kepada Pernyataan Privasi Kami

Kami mungkin meminda Pernyataan Privasi ini dari semasa ke semasa dan versi yang dikemas kini akan digunakan dan menggantikan mana-mana dan semua versi terdahulu, termasuk tetapi tidak terhad kepada, risalah atau versi salinan cetak. Sila semak tapak web kami untuk mendapatkan maklumat tentang amalan kami yang paling terkini.

bottom of page