top of page

Terma & Syarat

PENGENALAN

Anda dikehendaki membaca halaman ini dengan teliti. Ia mengandungi terma dan syarat (selepas ini sebagai "Terma dan Syarat") yang mengawal akses anda kepada dan penggunaan perkhidmatan dan tapak web CKBB , sama ada di bawah kawalan penuh atau sebahagian CKBB ( secara kolektif sebagai "Tapak") dan CKBB dalam talian dan/ atau perkhidmatan mudah alih dan tapak web, termasuk mana-mana aplikasi mudah alih CKBB (secara kolektif sebagai " apl CKBB "), yang disediakan oleh Cari Kerja Betul-Betul dan/atau salah satu syarikat bersekutunya. Jika anda tidak menerima Terma dan Syarat ini atau anda tidak memenuhi atau mematuhi peruntukan mereka, anda tidak boleh menggunakan Tapak. Terma dan Syarat ini berkuat kuasa pada tarikh pelancaran tapak web CKBB .

PERJANJIAN

Setiap kali anda mengakses atau menggunakan apl CKBB , tidak kira dari mana ia dimuat turun, dan sebarang perisian yang disediakan oleh atau bagi pihak CKBB pada atau berkaitan dengan Tapak tersebut:

  • anda menyatakan bahawa anda telah membaca dan memahami semua dasar pada apl dan Tapak CKBB ; dan

  • anda dengan ini bersetuju menerima Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini dan di dalamnya.

 

Semua rujukan kepada "kami", " CKBB ", "Cari Kerja Betul-Betul" merujuk kepada entiti berkenaan yang sama seperti yang dinyatakan di atas.

Terma dan Syarat (seperti yang mungkin dipinda dari semasa ke semasa oleh CKBB membentuk perjanjian yang mengikat ("Perjanjian") antara anda dan CKBB . Akses anda kepada atau penggunaan perkhidmatan CKBB menunjukkan penerimaan anda terhadap Terma dan Syarat ini. Anda bersetuju untuk menggunakan Tapak atas risiko anda sendiri.

 

DEFINISI

Bahan CKBB

Sebarang bahan, metodologi, pelan pelaksanaan atau harta intelek lain yang digunakan semasa penyediaan perkhidmatan CKBB .

 

Tapak

Mana-mana tapak web di bawah kawalan CKBB , sama ada separa atau sebaliknya dan termasuk Kandungan Tapak, Bahan dan Perkhidmatan CKBB (seperti yang berkenaan dalam setiap konteks).

 

Kandungan

CKBB , borang web, pengaturcaraan (termasuk kod perisian yang digunakan pada Tapak dan dalam Perkhidmatan, termasuk (i) alatan, kit dan perpustakaan objek, (ii) semua kod pihak ketiga atau sumber terbuka yang dibenamkan di dalamnya, dan (iii) sebarang naik taraf, kemas kini, keluaran, pembetulan, penambahbaikan atau pengubahsuaian kepada yang terdahulu), grafik, imej, reka bentuk (gabungan warna dan susun atur halaman), teks, maklumat, data, resume yang disimpan dalam pelbagai pangkalan data komersial yang dikendalikan dan dilesenkan oleh CKBB data yang dikemukakan melalui Tapak oleh Pengguna dan kandungan lain yang disediakan melalui Tapak oleh CKBB .

 

Dokumen

Sebarang pengeposan ke Tapak, sama ada pekerjaan atau resume.

Majikan

Seseorang atau entiti yang mengakses Laman untuk menyiarkan pekerjaan atau menggunakan Perkhidmatan untuk sebarang sebab yang berkaitan dengan tujuan mencari calon untuk pekerjaan.

Bahan Majikan

Sebarang risalah, e-mel, contoh siaran kerja, kandungan laman web, bahan pameran kerjaya, audio, video, gambar, logo, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, nama domain, dokumen atau bahan lain yang disediakan oleh Majikan, jika ada, untuk digunakan berkaitan dengan Perkhidmatan.

Pencari kerja

Pengguna yang mengakses Laman web mencari kemajuan kerjaya, mendapatkan nasihat kerjaya, mencari pekerjaan atau pekerjaan atau mengakses Laman dalam sebarang kapasiti lain kecuali sebagai Majikan.

Perkhidmatan

Sebarang perkhidmatan yang disediakan oleh CKBB atau ejennya yang diterangkan di sini dan dinyatakan dengan lebih lengkap di tempat yang berkaitan.

Pengguna

Mana-mana individu atau entiti yang menggunakan mana-mana aspek Tapak.

Awak atau awak Orang (atau entiti bagi pihak yang anda bertindak) yang bersetuju dengan Terma dan Syarat ini.

HAK HARTA INTELEK

Tapak, Bahan CKBB dan semua hak, tajuk dan kepentingan dalam dan terhadap Tapak dan Bahan CKBB adalah hak milik tunggal CKBB atau pemberi lesennya, dan dilindungi oleh Malaysia dan hak cipta asing, tanda dagangan dan undang-undang lain. Kecuali untuk lesen terhad yang diberikan secara nyata kepada anda dalam Terma dan Syarat ini, CKBB menyimpan untuk dirinya sendiri dan pemberi lesennya semua hak, hak milik dan kepentingan lain. Tanpa had ke atas perkara di atas, anda tidak boleh mengeluarkan semula, mengubah suai, memaparkan, menjual, atau mengedarkan Kandungan atau Bahan CKBB , atau menggunakannya dengan cara lain untuk tujuan awam atau komersial. Walau apa pun perkara yang bertentangan yang terkandung di sini, larangan ini termasuk: (a) menyalin atau menyesuaikan kod HTML yang digunakan untuk menjana halaman web pada Tapak; (b) menggunakan atau cuba menggunakan enjin, perisian manual atau automatik, alatan, peranti, ejen, skrip, robot atau cara lain, peranti, mekanisme atau proses (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pelayar, labah-labah, robot, avatar atau pintar ejen) untuk menavigasi, mencari, mengakses, "mengikis," "merangkak," atau "labah-labah" mana-mana halaman web atau mana-mana Perkhidmatan yang disediakan di Tapak selain daripada enjin carian dan ejen carian yang tersedia daripada CKBB pada Tapak CKBB tersebut dan selain daripada umumnya pelayar web pihak ketiga yang tersedia (cth, Internet Explorer, Firefox, Safari); dan (c) mengagregatkan, menyalin atau menduplikasi dalam apa-apa cara mana-mana Kandungan atau maklumat yang tersedia daripada mana-mana Tapak CKBB , tanpa kebenaran bertulis yang nyata daripada CKBB . Penggunaan Kandungan pada mana-mana laman web lain atau dalam persekitaran komputer rangkaian untuk sebarang tujuan adalah dilarang sama sekali. Bahan CKBB tidak dianggap sebagai kerja untuk disewa dan anda boleh menduplikasi Bahan CKBB tersebut hanya untuk tujuan yang digariskan dalam Perjanjian Pengaktifan Perkhidmatan. Logo reka bentuk CKBB dan nama atau logo tertentu yang lain ialah tanda perkhidmatan atau tanda dagangan CKBB , dan semua nama produk dan perkhidmatan yang berkaitan, tanda reka bentuk dan slogan ialah tanda perkhidmatan atau tanda dagangan CKBB . Selain itu, "rupa" dan "rasa" Tapak (termasuk kombinasi warna, bentuk butang, susun atur, reka bentuk dan semua elemen grafik lain) juga dilindungi oleh tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan hak cipta CKBB . Sebarang kod yang CKBB cipta untuk menjana atau memaparkan Kandungan atau halaman yang membentuk Tapak juga dilindungi oleh hak cipta CKBB . Anda mesti mengekalkan semua hak cipta, tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan notis proprietari lain yang terkandung pada Kandungan atau Bahan CKBB pada mana-mana salinan dibenarkan yang anda buat bagi Kandungan atau Bahan CKBB . Semua tanda produk dan perkhidmatan lain yang terkandung di Tapak adalah tanda dagangan pemilik masing-masing.

SYARAT PENGGUNAAN

Penggunaan am

Tapak ini bertujuan untuk individu yang mencari peningkatan kerjaya, nasihat kerjaya dan pekerjaan dan untuk majikan atau perekrut yang mencari calon untuk pekerjaan. Anda boleh menggunakan Tapak hanya untuk tujuan yang sah dalam konteks yang dinyatakan dalam penggunaan Tapak yang dimaksudkan dan boleh diterima oleh CKBB . CKBB ialah penterjemah tunggal bagi penggunaan Tapak yang dimaksudkan dan boleh diterima.

Lesen untuk digunakan oleh Pengguna yang merupakan Pencari Kerja

CKBB dengan ini memberikan anda hak terhad, boleh ditamatkan, bukan eksklusif untuk mengakses dan menggunakan Tapak hanya untuk kegunaan peribadi anda mencari peluang pekerjaan, peningkatan kerjaya dan nasihat kerjaya untuk diri anda sendiri. Ini membenarkan anda untuk melihat dan memuat turun satu salinan bahan di Tapak semata-mata untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial. Anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk kandungan mana-mana Dokumen yang anda siarkan ke Tapak dan sebarang akibat yang timbul daripada siaran tersebut. Penggunaan Tapak oleh anda adalah satu keistimewaan. CKBB berhak untuk menggantung atau menamatkan keistimewaan itu atas sebarang sebab pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mutlaknya.

Lesen untuk digunakan oleh Pengguna yang merupakan Majikan

CKBB dengan ini memberikan anda hak terhad, boleh ditamatkan, bukan eksklusif untuk mengakses dan menggunakan Tapak hanya untuk kegunaan perniagaan dalaman anda yang mencari calon pekerjaan. Ini membenarkan anda untuk melihat dan memuat turun satu salinan bahan di Tapak semata-mata untuk kegunaan peribadi anda yang berkaitan secara langsung dengan mencari dan merekrut prospek pekerjaan. CKBB juga memberi anda lesen terhad, boleh ditamatkan, bukan eksklusif untuk menggunakan Bahan dan Perkhidmatan CKBB untuk kegunaan dalaman anda sahaja. Anda tidak boleh menjual, memindahkan atau menyerahkan mana-mana Perkhidmatan atau hak anda kepada mana-mana Perkhidmatan yang disediakan oleh CKBB kepada mana-mana pihak ketiga tanpa kebenaran bertulis nyata dari CKBB . Anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk kandungan mana-mana Dokumen yang anda siarkan ke Tapak dan sebarang akibat yang timbul daripada siaran tersebut. CKBB berhak untuk menggantung atau menamatkan akses dan penggunaan anda pada bila-bila masa jika CKBB menentukan bahawa anda melanggar Terma dan Syarat ini.

 

Bahan Majikan

Majikan mewakili, menjamin dan berjanji bahawa mana-mana Bahan Majikan yang disediakan oleh Majikan untuk digunakan berkaitan dengan Perkhidmatan tidak akan melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan atau hak proprietari pihak ketiga, termasuk, tanpa had, hak cipta, tanda dagangan, kelucahan, hak publisiti atau privasi, dan undang-undang fitnah. Majikan dengan ini memberikan CKBB lesen bukan eksklusif, di seluruh dunia, bebas royalti untuk menggunakan Bahan Majikan dan hyperlink ke tapak web Majikan berkaitan dengan Perkhidmatan.

Penggunaan Data

Anda memahami dan bersetuju bahawa CKBB memiliki dan berhak untuk mengumpul, mengekstrak, menyusun, mensintesis dan menganalisis data, yang termasuk data agregat dan tidak teragregat. CKBB boleh menggunakan data sedemikian untuk sebarang tujuan perniagaan yang sah tanpa kewajipan perakaunan kepada anda. "Data Agregat" bermaksud data atau maklumat agregat yang tidak dikenal pasti mengenai sejarah pendidikan atau kerjaya Pencari Kerja (termasuk, sebagai contoh dan bukan pengehadan, data agregat yang berkaitan dengan pekerjaan, lokasi, gaji, pendidikan dan pengalaman Pencari Kerja).

Penyerahan pengguna

CKBB mengalu-alukan komen anda mengenai Perkhidmatan dan Tapak dan menghargai mendengar daripada anda. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa CKBB tidak menerima atau mempertimbangkan idea kreatif, cadangan, ciptaan atau bahan selain daripada yang diminta secara khusus. Jika anda menyerahkan maklum balas tentang Perkhidmatan, sila nyatakan dalam ulasan anda dan jangan serahkan idea, ciptaan, cadangan atau bahan yang kreatif. Jika, walaupun notis ini, anda menghantar cadangan kreatif CKBB , idea, lukisan, konsep, ciptaan atau maklumat lain ("Penyerahan Pengguna"), anda memahami dan bersetuju bahawa Penyerahan Pengguna akan menjadi hak milik CKBB . Penyerahan Pengguna dan mana-mana elemen yang terkandung dalam Penyerahan Pengguna, tidak akan tertakluk kepada sebarang kewajipan kerahsiaan di pihak CKBB , dan CKBB tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang penggunaan atau pendedahan mana-mana Penyerahan Pengguna. CKBB akan memiliki secara eksklusif semua hak yang kini diketahui atau yang ditemui kemudian untuk Penyerahan Pengguna dan berhak untuk menggunakan Penyerahan Pengguna tanpa had untuk apa-apa tujuan sekalipun, komersial atau sebaliknya, tanpa pampasan kepada anda atau mana-mana orang lain.

Penyedia Pihak Ketiga

Anda mengakui dan bersetuju bahawa CKBB boleh menyediakan Perkhidmatan menggunakan penyedia pihak ketiga, termasuk subkontraktor dan perunding ("Penyedia Pihak Ketiga"). Anda bersetuju bahawa, antara CKBB dan Penyedia Pihak Ketiganya , CKBB akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengendalikan semua rundingan pengebilan dan kontrak.

PENAFIAN DAN HAD TERHADAP LIABILITI CKBB

CKBB tidak bertanggungjawab untuk Dokumen yang disiarkan oleh Pengguna dan tidak bertanggungjawab untuk aktiviti, peninggalan atau kelakuan lain Pengguna. CKBB bertindak sebagai portal untuk pengedaran dan penerbitan dalam talian maklumat yang diserahkan oleh Pengguna dan tidak mempunyai kewajipan untuk menyaring komunikasi atau maklumat terlebih dahulu dan tidak bertanggungjawab untuk menapis atau memantau Dokumen yang disiarkan oleh Pengguna. Jika dimaklumkan oleh Pengguna Dokumen yang didakwa tidak mematuhi Terma dan Syarat ini, CKBB boleh menyiasat dakwaan itu dan menentukan dengan suci hati dan mengikut budi bicara mutlaknya sama ada untuk mengalih keluar atau meminta Dokumen tersebut dialih keluar. CKBB tidak mempunyai liabiliti atau tanggungjawab kepada Pengguna untuk prestasi atau tidak pelaksanaan aktiviti tersebut. CKBB boleh mengambil sebarang tindakan berkenaan dengan maklumat yang diserahkan oleh Pengguna yang difikirkan perlu atau sesuai, mengikut budi bicara mutlaknya.

Tiada apa-apa pun di Tapak boleh dianggap sebagai pengendorsan, perwakilan atau waranti berkenaan dengan mana-mana Pengguna atau pihak ketiga, sama ada berkenaan dengan tapak web, produk, perkhidmatan, pengambilan pekerja, pengalaman, pekerjaan atau amalan merekrutnya, atau sebaliknya.

PENAFIAN WARANTI

(a) LAMAN INI DISEDIAKAN ATAS ASAS 'SEBAGAIMANA ADANYA' TANPA SEBARANG JENIS JAMINAN, TERSURAT ATAU TERSIRAT. CKBB , SAMPAI SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, MENAFIKAN SEMUA WARANTI, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI KEBOLEHPERDAGANGAN, HAK, TANPA PELANGGARAN HAK PIHAK KETIGA, DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. CKBB TIDAK MEMBUAT JAMINAN TENTANG KETEPATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, KELENGKAPAN ATAU KETEPATAN MASA LAMAN.

(b) TANPA HAD KE ATAS:

(i) CKBB TIDAK MENJAMIN BAHAWA LAMAN ITU AKAN BEROPERASI BEBAS RALAT ATAU BAHAWA LAMAN DAN PELAWAT MEREKA BEBAS DARIPADA VIRUS KOMPUTER ATAU MEKANISME BERBAHAYA YANG LAIN. JIKA PENGGUNAAN LAMAN ANDA MENGHASILKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DALAM KEPERLUAN UNTUK MENYEDIAKAN ATAU MENGGANTIKAN PERALATAN ATAU DATA, CKBB TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS KOS TERSEBUT.

(ii) CKBB tidak membuat pernyataan atau jaminan mengenai kebenaran, ketepatan, SAH, kesempurnaan, ketepatan masa atau kebolehpercayaan mana-mana Dokumen yang disiarkan oleh Pengguna, atau sebarang bentuk komunikasi lain yang dilakukan oleh Pengguna. Dokumen mungkin mengandungi ketidaktepatan atau ralat tipografi. Anda bersetuju bahawa sebarang pergantungan pada Dokumen yang disiarkan oleh Pengguna, atau pada sebarang bentuk komunikasi lain dengan Pengguna, adalah atas risiko anda sendiri.

(iii) CKBB tidak membuat pernyataan atau jaminan mengenai Kandungan Tapak, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pautan terputus, ketidaktepatan atau kesilapan tipografi.

(iv) CKBB TIDAK MEMBUAT PERWAKILAN ATAU JAMINAN MENGENAI KEBERKESANAN PERKHIDMATAN ATAU KETEPATAN MASA PERKHIDMATAN DALAM MEMENUHI OBJEKTIF PEKERJAAN ANDA. CKBB TIDAK MENJAMIN BAHAWA PERKHIDMATAN AKAN MENYEBABKAN CALON DIGUNAKAN, JAWATAN DIISI ATAU PEKERJA DI KEKAL, DAN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAU BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG PERNIAGAAN, PEKERJAAN, PENGUMUMAN DAN/ATAU KEPUTUSAN GAJI OLEH ANDA.

HAD KEROSAKAN, PERUNTUKAN LIABILITI DAN PELEPASAN YANG SESAMA

(a) LAMAN INI DISEDIAKAN ATAS ASAS 'SEBAGAIMANA ADANYA' TANPA SEBARANG JENIS JAMINAN, TERSURAT ATAU TERSIRAT. CKBB , SAMPAI SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, MENAFIKAN SEMUA WARANTI, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI KEBOLEHPERDAGANGAN, HAK, TANPA PELANGGARAN HAK PIHAK KETIGA, DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. CKBB TIDAK MEMBUAT JAMINAN TENTANG KETEPATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, KELENGKAPAN ATAU KETEPATAN MASA LAMAN.

(b) DALAM KEADAAN TIDAK AKAN CKBB (ATAU MANA-MANA PEGAWAI, PENGARAH, PEMEGANG SAHAM, PEKERJA, SUBSIDIARI, AFILIAT, EJEN ATAU PENGIKLANANNYA), AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN BUKAN LANGSUNG APA SAJA (TERMASUK, PENGECUALIAN, PENYELENGGARAAN, SAMBUNGAN) KEHILANGAN KEUNTUNGAN, ATAU KEROSAKAN AKIBAT DATA HILANG, HILANG PELUANG PEKERJAAN, ATAU GANGGUAN PERNIAGAAN) AKIBAT ATAU TIMBUL DI BAWAH ATAU BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN ATAU PENGGUNAAN ATAU AKSES KE, ATAU KETIDAKSESARAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MENGGUNAKAN , SAMA ADA BERDASARKAN WARANTI, KONTRAK, TORT ATAU MANA-MANA TEORI UNDANG-UNDANG YANG LAIN, DAN SAMA ADA ATAU TIDAK CKBB DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT.

(c) OLEH KERANA SESETENGAH NEGERI ATAU BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU HAD LIABILITI BAGI KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU SAMPINGAN, HAD YANG DITETAPKAN DALAM PERENGGAN SEBELUMNYA MUNGKIN TIDAK TERPAKAI UNTUK ANDA.

(d) Disebabkan oleh sifat Perjanjian ini, sebagai tambahan kepada ganti rugi wang, anda bersetuju bahawa CKBB akan berhak mendapat pelepasan yang saksama apabila anda melanggar perjanjian ini.

PENGESAHAN PENGGUNA

Oleh kerana pengesahan Pengguna di Internet adalah sukar, CKBB tidak boleh dan tidak mengesahkan bahawa setiap Pengguna adalah yang mereka dakwa, walaupun CKBB berjanji untuk mengesahkan Pengguna atas dasar usaha yang munasabah. Oleh kerana CKBB tidak dan tidak boleh terlibat dalam urusan Pengguna dengan Pengguna atau mengawal tingkah laku peserta di Tapak, sekiranya anda mempunyai pertikaian dengan satu atau lebih Pengguna, anda melepaskan CKBB daripada tuntutan, tuntutan dan ganti rugi ( sebenar dan berbangkit dan langsung dan tidak langsung) dari setiap jenis dan sifat, diketahui dan tidak diketahui, disyaki dan tidak disyaki, didedahkan dan tidak didedahkan, yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara berkaitan dengan pertikaian tersebut.

PAUTAN KE LAMAN LAIN

CKBB mengandungi pautan ke tapak web pihak ketiga. Pautan ini disediakan semata-mata sebagai kemudahan kepada anda dan bukan sebagai pengesahan oleh CKBB terhadap kandungan pada tapak web pihak ketiga tersebut. CKBB tidak bertanggungjawab ke atas kandungan tapak pihak ketiga yang dipautkan dan tidak membuat sebarang representasi mengenai kandungan atau ketepatan bahan pada tapak web pihak ketiga tersebut. Jika anda memutuskan untuk mengakses tapak web pihak ketiga yang dipautkan, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri.

PINDAAN KEPADA PERJANJIAN INI DAN PERUBAHAN KEPADA LAMAN

CKBB boleh menyemak Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa dengan mengemas kini halaman ini dan halaman lain yang berkaitan yang menerbitkan Perjanjian. Perubahan akan mengikat anda pada tarikh ia disiarkan di Tapak (atau sebaliknya dinyatakan dalam sebarang notis perubahan tersebut). Sebarang penggunaan Tapak akan dianggap sebagai penerimaan oleh anda terhadap Terma dan Syarat semasa (termasuk sebarang pameran padanya) yang terkandung di Tapak tersebut. Jika pada bila-bila masa anda mendapati Terma dan Syarat tidak boleh diterima, anda tidak boleh menggunakan Laman yang berkenaan lagi. Sebarang syarat baharu atau berbeza yang dibekalkan oleh anda secara khusus ditolak oleh CKBB melainkan CKBB bersetuju dengannya dalam tulisan yang ditandatangani secara khusus termasuk syarat baharu atau berbeza tersebut. CKBB boleh menukar Tapak pada bila-bila masa.

PAMPASAN

Apabila anda mendaftar di mana-mana Tapak CKBB atau berkaitan dengan Perkhidmatan, anda akan diminta untuk membuat akaun dan memberikan CKBB dengan maklumat tertentu, termasuk tetapi tidak terhad kepada, alamat e-mel yang sah ("Maklumat Pengguna"). Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda tidak mempunyai hak pemilikan dalam akaun anda.

Semua Maklumat Pengguna akan digunakan mengikut terma Dasar Privasi CKBB . Sila ambil perhatian, seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi, CKBB boleh mengumpul Maklumat Pengguna tertentu dan boleh menghubungi Pengguna secara berkala mengikut terma Dasar Privasi. Di samping itu, CKBB berhak untuk mematuhi, mengikut budi bicara mutlaknya, dengan keperluan undang-undang, permintaan daripada agensi penguatkuasa undang-undang atau permintaan daripada entiti kerajaan, walaupun sehingga tahap pematuhan tersebut mungkin memerlukan pendedahan Maklumat Pengguna tertentu. Di samping itu, pihak ketiga boleh menyimpan salinan cache Maklumat Pengguna.

UMUM

maklumat hubungan CKBB disenaraikan di Tapak. CKBB tidak membuat dakwaan bahawa Kandungan tersebut sesuai atau boleh dimuat turun di luar Malaysia. Akses kepada Kandungan mungkin tidak sah oleh orang tertentu atau di negara tertentu, dan orang tersebut tidak mempunyai hak untuk mengakses atau menggunakan Tapak. Jika anda mengakses CKBB dari luar Malaysia, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang bidang kuasa anda. Perjanjian ini dan Perjanjian Pengaktifan Perkhidmatan anda, jika anda mempunyai satu, dikawal oleh undang-undang Malaysia, tanpa mengambil kira percanggahan prinsip undang-undangnya. Bidang kuasa untuk sebarang tuntutan yang timbul di bawah Perjanjian ini atau Perjanjian Pengaktifan Perkhidmatan anda hendaklah terletak secara eksklusif dengan mahkamah Malaysia. Satu-satunya hubungan antara anda dan CKBB ialah hubungan kontraktor bebas. Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini didapati tidak sah oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa berwibawa, ketidaksahan semua atau sebahagian daripada peruntukan tidak akan menjejaskan kesahihan bahagian dan peruntukan Perjanjian ini yang selebihnya, yang akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. . Semua peruntukan Perjanjian ini akan kekal dalam penamatan kecuali yang memberikan akses atau penggunaan kepada Tapak, dan anda hendaklah menghentikan semua penggunaan dan akses anda daripadanya serta-merta. Anda tidak boleh menyerahkan atau memindahkan kewajipan anda di bawah Perjanjian ini. Tiada penepian mana-mana terma Perjanjian ini boleh dianggap sebagai penepian lanjut atau berterusan bagi terma tersebut atau mana-mana terma lain. Kecuali sebagaimana yang diberikan secara nyata oleh CKBB dalam "Notis Undang-undang" tertentu atau bahan pada halaman web tertentu Tapak, Perjanjian ini dan Perjanjian Pengaktifan Perkhidmatan anda jika berkenaan, membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan CKBB .

PERATURAN MENGENAI PENYIAPAN, KELAKUAN DAN KESELAMATAN

Peraturan Penyiaran

(a) Anda tidak boleh menyiarkan atau memuat naik mana-mana Dokumen ke Tapak yang mengandungi: (i) URL atau pautan ke tapak web selain daripada halaman berkaitan perekrutan di tapak web syarikat anda (untuk mengiklankan syarikat atau tapak web anda, lihat Maklumat Pengiklanan kami muka surat.); (ii) bahan berhak cipta (melainkan anda memiliki hak cipta atau mendapat kebenaran pemilik untuk menyiarkan bahan berhak cipta itu); (iii) rahsia perdagangan (melainkan anda memilikinya atau mendapat kebenaran pemilik untuk menyiarkannya); (iv) bahan yang melanggar atau menyalahgunakan mana-mana hak harta intelek lain, atau melanggar hak privasi atau publisiti orang lain; (v) kata kunci yang tidak berkaitan atau kata kunci teks putih (termasuk sebarang perkataan yang dibenamkan dalam Dokumen dan disembunyikan daripada Pengguna); (vi) apa-apa yang bersifat diskriminasi, eksplisit seksual, lucah, fitnah, fitnah, mengancam, mengganggu, kesat atau kebencian; atau (vii) apa-apa yang memalukan atau menyinggung perasaan orang atau entiti lain.

(b) Anda tidak boleh menggunakan Dokumen untuk: (i) menyamar sebagai orang lain, hidup atau mati; (ii) menyiarkan maklumat, pendapat atau notis palsu, tidak tepat atau mengelirukan (komersial atau sebaliknya) atau surat berantai; (iii) menyiarkan iklan, atau permintaan perniagaan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pemproses e-mel, sebarang skim piramid atau "keahlian kelab").

(c) Dokumen anda mesti mengandungi butiran yang mencukupi untuk menyampaikan dengan jelas kepada Pengguna sifat dan keperluan peluang pekerjaan, atau, dalam kes Pengguna yang mencari pekerjaan, kelayakan anda sebagai calon pekerjaan. Dokumen yang menggalakkan Pengguna untuk "e-mel untuk butiran lanjut" tidak dibenarkan.

(d) Dalam keadaan terhad, mengikut budi bicara CKBB, CKBB membenarkan penyiaran pekerjaan bukan tradisional seperti pendidikan/latihan, peluang perniagaan, francais dan peluang pemasaran berbilang peringkat untuk disiarkan di Tapak. Penyiaran kerja bukan tradisional ini mungkin memerlukan pelaburan masa dan/atau wang oleh Pengguna yang mencari jawatan tersebut. CKBB berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk memindahkan, mengubah suai, atau mengalih keluar sepenuhnya siaran kerja bukan tradisional jika CKBB menganggap siaran kerja tersebut bercanggah dengan kepentingan terbaik Penggunanya atau menjejaskan pengalaman Pengguna.

(e) Penyiaran resume mesti mengandungi resume yang tepat bagi individu yang masih hidup yang mencari pekerjaan secara sepenuh masa, sambilan atau kontrak bagi pihaknya sendiri.

(f) CKBB tidak bertanggungjawab untuk memantau Dokumen yang disiarkan di Tapak, tetapi ia mungkin memantau Dokumen secara rawak. Dokumen yang didapati melanggar Peraturan Penyiaran di atas boleh dialih keluar mengikut budi bicara CKB.

Peraturan Kelakuan

(a) Anda tidak boleh membalas siaran oleh Pengguna lain dalam apa-apa cara atau untuk sebarang tujuan selain daripada yang dijangkakan (iaitu, untuk memohon kerja atau untuk memulakan perbincangan lanjut dengan calon). Komunikasi yang meminta perniagaan Majikan adalah dilarang.

(b) Anda tidak boleh menghantar e-mel komersial yang tidak diminta kepada Pengguna.

(c) Lindungi kata laluan anda. Akaun CKBB anda dan sebarang Perkhidmatan berkaitan yang diakses melalui akaun tersebut hendaklah diakses dan digunakan oleh anda semata-mata. Selepas pendaftaran anda berjaya untuk akaun CKBB , anda akan diberikan kata laluan unik yang akan membenarkan anda mengakses akaun tersebut. Anda tidak boleh memberikan kata laluan anda atau sebaliknya membenarkan akses kepada akaun CKBB anda kepada mana-mana pihak ketiga. Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat dan kata laluan anda. Anda bersetuju untuk melindungi dan merahsiakan kata laluan anda, menukar kata laluan anda secara berkala dan mengekalkan alat pengimbasan dan pembersihan perisian hasad yang sesuai dan dikemas kini secara kerap pada rangkaian dan komputer individu anda. Anda bertanggungjawab ke atas semua penggunaan akaun anda. , sama ada dibenarkan oleh anda atau tidak. Jika orang lain menggunakan kata laluan anda untuk menyiarkan bahan yang tidak sesuai di Tapak, anda berisiko kehilangan akses anda ke Tapak. Anda bersetuju untuk memberitahu CKBB dengan segera tentang sebarang penggunaan tanpa kebenaran akaun atau kata laluan anda.

(d) Laporkan penyiaran atau perlakuan yang tidak sesuai kepada kami dalam mana-mana kaedah yang tersedia.

(e) Anda tidak boleh memadam atau menyemak sebarang bahan yang disiarkan oleh mana-mana orang atau entiti lain.

(f) Jika pada bila-bila masa CKBB memahami bahawa anda: (i) mengelirukan CKBB mengenai amalan perniagaan dan/atau perkhidmatan anda, atau (ii) perkhidmatan yang dibeli yang tidak mewakili perniagaan tepat anda, CKBB berhak untuk menamatkan perjanjian anda.

Peraturan Keselamatan

(a) Pengguna dilarang daripada melanggar atau cuba melanggar keselamatan Tapak, termasuk, tanpa had: (i) mengakses data yang tidak dimaksudkan untuk Pengguna tersebut atau log masuk ke pelayan atau akaun yang Pengguna tidak dibenarkan untuk mengakses; (ii) cuba menyiasat, mengimbas atau menguji kelemahan sistem atau rangkaian atau melanggar langkah keselamatan atau pengesahan tanpa kebenaran yang sewajarnya; (iii) cuba mengganggu perkhidmatan kepada mana-mana Pengguna, hos atau rangkaian, termasuk, tanpa had, melalui cara menghantar virus ke Tapak, terlebih muatan, "banjir", "pengeboman mel" atau "terhempas"; (iv) menghantar e-mel yang tidak diminta, termasuk promosi dan/atau pengiklanan produk atau perkhidmatan; (v) memalsukan mana-mana pengepala paket TCP/IP atau mana-mana bahagian maklumat pengepala dalam mana-mana e-mel atau siaran kumpulan berita.

(b) Pelanggaran Peraturan Keselamatan ini boleh mengakibatkan liabiliti sivil atau jenayah. CKBB akan menyiasat kejadian yang mungkin melibatkan pelanggaran sedemikian dan mungkin melibatkan, dan bekerjasama dengan, pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dalam mendakwa Pengguna yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

ADUAN HAK CIPTA

CKBB menghormati harta intelek orang lain. Adalah menjadi dasar CKBB untuk bertindak balas terhadap tuntutan hak cipta dan pelanggaran harta intelek yang lain. CKBB akan segera memproses dan menyiasat notis dakwaan pelanggaran dan akan mengambil tindakan sewajarnya undang-undang harta intelek yang terpakai. Apabila menerima mana-mana notis sedemikian, CKBB boleh bertindak segera untuk mengalih keluar atau melumpuhkan akses kepada mana-mana bahan yang didakwa melanggar atau didakwa sebagai subjek aktiviti pelanggaran dan boleh bertindak segera untuk mengalih keluar atau melumpuhkan akses kepada mana-mana rujukan atau pautan kepada bahan atau aktiviti yang didakwa melanggar. CKBB akan menamatkan akses untuk Pengguna yang merupakan pelanggar berulang.

bottom of page